Author Takashi Sato's page

Takashi Sato

Birth place: Hokkaido prefecture

Takashi Sato

Articles